+420 724 018 811

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY pro POHONY VRAT A BRAN

I. ROZSAH ZÁRUKY

1) Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady zboží, které se projeví v záruční době.

Podmínky uznání práv ze záruky:

 • provedení instalace výrobku pověřenou servisní či montážní firmou s vyhláškou 50/1978Sb. při dodržení norem ČSN EN 12453, ČSN EN 445, ČSN EN 12604, ČSN EN 12635 a instrukcí uvedených v technickém manuálu
 • dodržení provozní teploty v rozmezí -20°C až +55°C

2) Délka záruční doby

Základní záruční doba činí 24 měsíců.

3) Počátek běhu záruční doby

Záruční doba začíná běžet dnem prodeje.

4) Omezení a vyloučení záruky

Záruka se nevztahuje na:

 • poškození způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím v elektrorozvodné síti, nehodou, opotřebením, mechanickým poškozením a nesprávnou manipulací,
 • poškození a vady způsobené okolními živly (blesk, požár, povodeň, krupobití a jiné)
 • použití výrobku k jinému účelu než k jakému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití,
 • poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním nesprávným způsobem neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice,
 • poškození výrobku během přepravy, které bylo způsobeno nesprávnou či neopatrnou manipulací,
 • čištění a provádění pravidelné údržby,
 • vady výrobku způsobené používáním jiného než originálního příslušenství,
 • vady výrobku způsobené používáním v extrémních podmínkách (vlhkost, prach, jiné než provozní teploty).

Záruka se nevztahuje též na níže uvedené skutečnosti, které nelze považovat za rozpor s kupní smlouvou ve smyslu § 616 odst. 3 občanského zákoníku:

 • opotřebení výrobku a jeho částí způsobené jejich běžným užíváním (opotřebení mechanických či zobrazovacích částí, opotřebení přívodních kabelů, apod.)
 • rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku,
 • domnělé vady, které konečný spotřebitel není schopen prodejci či autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

 

II. UPLATNĚNÍ PRÁV Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 • Právo z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno. Vady je třeba reklamovat neprodleně po jejich zjištění.
 • Za poškození výrobku způsobené dalším používáním výrobku, u něhož byly již dříve zjištěny vady, nenese prodávající odpovědnost.
 • K řádnému uplatnění práv je nutné předložit záruční list. V záručním listu musí být vyplněny všechny údaje. Záruční list musí být vyplněn řádně, čitelně, bez přepisování a škrtání a nesmazatelným způsobem.
Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

+420 724 018 811 +421 911 901 964 Kontakt