+420 724 018 811

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP) platia pre nákup v internetovom obchode https://www.zabi.sk . Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ, dodávateľ) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetko v novelizovanom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak sú zmluvnými stranami na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, respektíve predávajúci.

Dodávateľ / predávajúci - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci / nie spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú, ako aj obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva - objednávka kupujúceho je návrh kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

1. Objednávka a jej potvrdenie

Dodávka tovaru sa uskutoční iba na základe písomnej objednávky, ktorú zákazník odošle v internetovom obchode, e-mailom alebo poštou.

Objednávka musí obsahovať tieto údaje:

 • predávajúci s uvedením jeho obchodnej firmy (názvu), sídla, IČ, DIČ / pozri kontakt
 • kupujúci s uvedením mena a priezviska, obchodnej firmy (názvu), sídla, miesta podnikania alebo bydliska kupujúceho, IČ, DIČ, telefónu, e-mailu
 • identifikácia tovaru podľa ponuky predávajúceho
 • požadované množstvo tovaru
 • cena
 • spôsob platby
 • požadovaný termín dodania
 • adresa, miesto dodania (ak nebude miesto dodania uvedené, považuje sa zaň adresa kupujúceho)
 • vybraný spôsob dodania

Na základe riadnej objednávky kupujúceho predávajúci overí objednávku a potvrdí ju. Doručením potvrdenej objednávky kupujúcemu sa medzi stranami uzatvorí kúpna zmluva. Ak kupujúci neobdrží späť objednávku potvrdenú predávajúcim, treba ho kontaktovať. V prípade, že sa objednaný tovar už prestal dodávať, vyrábať alebo došlo k zmene ceny výrobcu tovaru, predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od objednávky typických výrobkov, a to odo dňa expedície tovaru od výrobcu.

2. Platobné podmienky

Závisí vždy od dohody kupujúceho s predávajúcim pri potvrdení objednávky. Podkladom pre platbu je obchodná faktúra.

Formy úhrady:

 • bankovým prevodom pred dodaním tovaru (na základe vystavenej proforma faktúry odoslanej na e-mail uvedený v objednávke)
 • na dobierku pri dodaní tovaru prepravnou službou alebo poštou
 • v hotovosti pri osobnom odbere
 • bankovým prevodom po dodaní tovaru (iba registrovaní zákazníci na základe dohody)

Platby vykonané bezhotovostne sa považujú za vykonané v okamžiku ich pripísania na účet predávajúceho. Platby vykonané v hotovosti sa považujú za vykonané v okamžiku ich vykonania osobe zmocnenej na to predávajúcim alebo pracovníkovi držiteľa poštovej licencie. Kupujúci vyhlasuje, že si zabezpečil finanční prostriedky na úplnú úhradu ceny za tovar. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu na tretí subjekt. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne zarátať akýkoľvek svoj záväzok voči predávajúcemu s akoukoľvek svojou pohľadávkou voči predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť alebo zrušiť vyjednané a pripravené objednávky (zmluvy), ak si kupujúci neplní svoje platobné povinnosti.

3. Cena tovaru

Cena tovaru je cena uvedená v aktuálnej ponuke predávajúceho na https://www.zabi.sk, platná v deň odoslania objednávky kupujúcim. Cena sa stáva záväznou uzatvorením zmluvy. Pri objednaní tovaru treba rátať s poplatkom za dopravu, ak nie je určené inakšie. Pri väčšom odbere tovaru možno dohodnúť individuálnu množstvovú zľavu.

4. Dodacia lehota

Termín dodania začína v deň potvrdenia objednávky. Predávajúci si vyhradzuje dodaciu lehotu 2 dni - 4 týždne podľa výrobcu. Dopravca doručuje zásielku do 2 pracovných dní.

5. Doprava, dodanie tovaru

Spôsob dodania tovaru stanoví kupujúci v objednávke.

Kupujúci je povinný dodaný tovar pri prebratí dôkladne prezrieť. V prípade poškodenia tovaru alebo akýchkoľvek závad toto bezodkladne rieši podľa reklamačného poriadku s prepravcom samotným vrátane zápisu do prepravného listu či iného dokladu obdržaného s tovarom. Súčasne informuje predajcu.

Ak je tovar poškodený, môže kupujúci prebratie odmietnuť. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho až po splnení platobnej povinnosti voči predávajúcemu.

6. Záruka, reklamácia

Na výrobky bola poskytnutá záručná lehota 24 mesiacov podľa obchodného zákonníka, ak nie je uvedené inakšie. Záručný list je zreteľne vyplnený predajný doklad.

Oprávnenú reklamáciu možno uplatniť voči prepravcovi tovaru, alebo voči predávajúcemu. Ten na základe reklamačného protokolu rieši reklamáciu ďalej s výrobcom.

7. Právo na odstúpenie

Spotrebiteľ, ktorý zakúpil tovar inakšie ako osobne (najmä elektronický obchod na internete) a ten mu bol dodaný prepravnou službou alebo poštou, má v súlade s občianskym zákonníkom právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prebratia plnenia.

Spotrebiteľ je povinný odstúpenie od zmluvy realizovať písomne na adrese sídla predávajúceho alebo na jeho e-mailovej adrese a musí byť doručené dodávateľovi (predávajúcemu) v stanovenom termíne. Treba uviesť číslo a deň objednávky, číslo faktúry, identifikáciu tovaru, dátum prebratia tovaru a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny.

Vrátený tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený v pôvodnom stave a obale, schopný ďalšieho predaja. Súčasne vracia spotrebiteľ všetky doklady a dokumentáciu, ktoré mu boli dodané s tovarom. Za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru na ceste k nám neručíme.

Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Priame náklady na vrátenie tovaru (doprava, poplatky prepravným službám ai.) nesie spotrebiteľ.

8. Ochrana osobných údajov

Predávajúci rešpektuje zákon na ochranu osobných dát a chráni ich pred zneužitím (pozri ochrana osobných údajov).

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť VOP s účinnosťou od dátumu, ktorý určí, pričom tento dátum nesmie predchádzať dátum vyhlásenia ich nového znenia na internete. Ak zmluva obsahuje úpravu práv a povinností zmluvných strán odlišnú od znenia týchto VOP, má prednosť znenie zmluvy.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.10. 2011 do odvolania.

 
 
Potřebujete poradit?

Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

+420 724 018 811 +421 911 901 964 Kontakt